Helge Kool lapsevanemale

Lapse või nooruki testimine koolis

Juhul kui Sinu lapse kool osaleb Helge koolirõõmu testimise programmis, siis mõõdame 4 korda õppeaastas programmis osalevate laste heaolu. Mõõtmise eesmärk on saada infot õppimist toetavate ja takistavate tegurite kohta. Heaolu mõõtmine toimub küsimustiku abil, kus laps annab hinnangu oma väsimusele, suhetele, keskendumisele, enesetundele, õpimotivatsioonile ja toimetulekule oma tunnetega.

MTÜ Helge Kool koostab raporti klasside (või õpperühmade) kaupa olukorra kohta ja edastab info koolile, kus seda infot kasutatakse õppekeskkonna parandamiseks. Samuti kasutatakse anonüümseid andmeid MTÜ Helge Kool poolt õpilaste heaolu toetavate materjalide loomisel ja teadustööks.

Programmis osaledes täidavad õpilased veebipõhise küsimustiku. Igal klassil (või õpperühmal) on oma unikaalne link, aga konkreetse õpilase andmed on anonüümsed ja isikustamata. Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 5 minutit ja reeglina toimub testimine koolitunni ajal.

Uuringus osalemine on kõikide jaoks vabatahtlik. Osalemise võib igal ajal lõpetada ega pea oma otsust põhjendama. Osalemisest keeldumine või hilisem loobumine ei too kaasa tagajärgi ei lapsevanemale ega lapsele.

Mistahes küsimuste korral võib ühendust võtta kas oma kontaktisikuga koolis või MTÜ Helge Kool vastutava uurijaga: Kersti Peenema, MTÜ Helge Kool, [email protected], tel: 5235488.